Office

Free

No student enrolled

Në këtë kurs janë të përfshira katër module. Do të mësohet për sistemin operativ Windows, ku do të praktikojnë krijimin e fajllave dhe follderëve, menaxhimin e taskbarit dhe mënysë start, startimin dhe mbylljen e programeve dhe aspketin e sigurisë. Në programin Word do të mësojnë për krijimin e dokumenteve për shkrim, përdorimin e teamplate, formatizimin e tekstit dhe fletës punuese. Në programin PowerPoint do të mësohet të krijojnë një sllajd të ri, të bëjnë formatimin e teksitt, të ndërlidhin sllajdet me programe të tjera, të përdorin animacionet dhe videot. Do të mësojnë gjithashtu të bëjnë dokumentin të gatshëm për printim.

Qëllimi kryesor të përdoret sistemi operativ Windows për detyrat e përditshme në shkollë, në zyra dhe të praktikojnë programin Word dhe PowerPoint për shkrime dhe prezantime educative dhe shkollore.

Curriculum is empty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *