Kontabilitet

Free

No student enrolled

“ELC – Group” ofron kurse në Kontabilitet në të gjitha sektoret dhe për të gjitha kërkesat, përfshirë dhe provimet e ndryshme që kërkohen për brenda apo jashtë vendit.Ne përdorim metodat e fundit për mësimnxënien e Kontabilitetit duke ofruar projekte të shumëllojshme që kursantët të mësojnë edhe në praktikë.

  1. Njohjen e Standarteve kombetare te kontabilitetit
  2. Legjislacioni Tatimor
  3. Njohjen e programeve
  4. Realiyoni mbylljen mujore të TVSH, Sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore
  5. Kontabilizimet e faturave të shitjes dhe të blerjes
  6. Veprimet e arkës të bankës
  7. Mbylljen e bilancit vjetor
  8. Hartimin e pasqyrave shoqëruese të bilancit
Curriculum is empty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *