AutoDesk

Free

No student enrolled

“ELC – Group” ofron kurse në AutoDesk në të gjitha nivelet dhe për të gjitha kërkesat, përfshirë dhe provimet e ndryshme që kërkohen për brenda apo jashtë vendit.Ne përdorim metodat e fundit për mësimnxënien e AutoDesk duke ofruar projekte të shumëllojshme që kursantët të mësojnë edhe në praktikë.

Kandidatët që do të ndjekin këtë trajnim do të aftësohen në:

 • Mësoni (kuptoni) dritaren e shfrytëzueshme të AutoCAD Civil 3D
 • Krijimi dhe ndryshimi i parcelave dhe printimi i raportit të parcelave
 • Krijimi i pikave dhe grupeve të pikave si dhe puna me figurat e matura në teren
 • Krijimi ndryshimi (editimi), shfaqja dhe analizat e sipërfaqes së terenit
 • Krijimi dhe ndryshimi i një linje
 • Krijimi i shënimeve kyçe
 • Krijimi i situacionit, prerjes gjatësore (profilit gjatsër) dhe prerjeve tërthore (profilave tërthor)
 • Krijimi i grupimeve (assemblies), korridoreve të rrugëve dhe udhëkryqeve
 • Krijimi i sipërfaqes së terenit të projektuar mbas gërmimit
 • Krijimi i rrjetit të gypave në bazë të rënies së lirë dhe gypave të cilët kanë një presion fillestar
 • Krijimi i kalkulimeve të sasive dhe vëllimeve
 • Përdorimi i planifikimit të situacionit dhe profileve në fleta (faqe)
Curriculum is empty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *