ELC Group

European Link Center – ELC Group është themeluar në vitin 2006 në Gostivar, Maqedoni. Kjo organizatë u themelua me qëllim të realizimit të aktiviteteve të cilët do ti përmisonin jetën e qytetarëve e mbi të gjitha me anë të edukimit, ndërmjetësim në punësime jashtë vendit si dhe përkrahje në IT teknologji.

Aktivitete kryesore të kësaj organizate janë:

  • Ndërmjetësim për punësim në Gjermani dhe në EU
  • Edukim
  • IT teknologji

ELC udhëhiqet nga bordi i drejtorëve që përbëhet prej shtatë anëtarësh dhe nga bordi i këshilltarëve. Qendra disponon klasë dhe zyra moderne të pajisura, ku mësimin e zhvillon kuadër profesional